Co warto wiedzieć zanim wyruszysz na zawody  🙂

      ZAWODNICY:

 1. Aktualne badania lekarskie -jeśli nie widnieje w  bazie Artemor na stronie PZJ

* zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZJ/WZJ jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie,

   minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określa, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego,

  orzeczenia lekarskie wydane na podstawie obowiązujących przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały wydane.

 •  Polisa NNW – jeżeli nie widnieje w bazie Artemor na stronie PZJ
 • Pisemna zgoda rodziców w przypadku zawodników niepełnoletnich, startujących w zawodach/konkursach towarzyskich.
 • Licencja zawodnika WZJ/PZJ – zawody/konkursy regionalne

 Sędzia dokonuje weryfikacji licencji i stopnia uprawnień sportowych zawodnika, licencji

konia na podstawie danych z bazy, publikowanej na oficjalnej stronie internetowej PZJ.

 • W Kujawsko – Pomorskim Związku Jeździeckim nie ma możliwości wykupienia licencji jednorazowej dla zawodnika.
 • Zawodnicy do 15 roku życia włącznie na terenie zawodów dosiadają konia obowiązkowo w kamizelkach ochronnych
 • ZAPOZNAJ SIĘ Z PROPOZYCJAMI ZAWODÓW!

       KONIE:

 1. Aktualny paszport sportowy/urzędowy
 • Ważne szczepienie przeciwko grypie.
 • Numer identyfikacyjny przymocowany w sposób umożliwiający jego odczytanie.
 • W Kujawsko – Pomorskim Związku Jeździeckim jest możliwość wykupienia licencji jednorazowej dla konia

Nieprzedstawienie dokumentów wymienionych powyżej powoduje niedopuszczenie do startu zawodnika lub konia, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa.

Start zawodnika lub konia, nieposiadającego właściwych kwalifikacji formalnych, pociąga za sobą:

 skreślenie pary z wyników konkursu, pozbawienie prawa do nagrody, niezaliczenie wyniku do klasyfikacji sportowej i może spowodować nałożenie kary dodatkowej.

      Na  rozprężalni  chętnie pomoże i informacji udzieli komisarz zawodów,

    w loży sędziowskiej sędziowie.

                                                    Powodzenia!!!